Nové logo Víno Bellvery s.r.o.

Novinka
30.09.2022 (12:44)

Jak se stane, e zavedená spolenost pocítí potebu zmny loga? Jaké vzvy se ukrvají v procesu tvorby nového loga, a pronemáme v logu hrozen?

Spolenost Víno Bellvery s.r.o. vznikla jako rodinná firma a jiod zaátku byla zaměřená nejen na samotné víno, ale také na podporu malch a stedních vinaství. Kdo nás zná, ví, e jsme rodina, která kromvína miluje dobrou konverzaci, sdílení záitk, vytváení vztah, které z pracovních pecházejí v pátelské a nazpt, zkrátka máme rádi lidi.

A právtuto ást naeho podnikání - podporu a komunikaci - jsme ím dál víc postrádali ve vizuální prezentaci.

Nechali jsme si tedy doporuit grafika a pustili se spolendo práce. Ze veho nejdív bylo poteba udlat dkladnaudit naí souasné znaky. Potebovali jsme grafikovi vykreslit co nejpodrobnjí a nejautentitjí tváVíno Bellvery. Protoe jak jsme byli poueni, grafika jsou pouze dobe padnoucí aty na jedinené osob, a tu osobu musel grafik nejprve poznat. Vyprávli jsme si o nás samotnch a o tom co to obnáí bt rodinnou firmou, o naich klientech a partnerech, o naich slubách, a procesech, které se za nimi ukrvají. O tom, kde jsme jako firma dnes, a kde chceme bt za 5 let. A teba také o tom, jaké jiné firmy máme rádi a pro.

A jak jsme si tak povídali, zatímco se grafik ptal místy na zdánlivé banality a máral si neitelné poznámky, zjistili jsme, e se toíme stále kolem dvou hlavních témat: vína a lidí.

 

 

Víno a lidé

Stěžejní ástí naeho podnikání je samozejmvíno a na nj navázané sluby a dalí produkty.V naí rodinjsme jitetí generací vinařů a tak máme k tomuto oboru pirozenblízko.
Úzkvztah s naimi dodavateli nám umožňuje stát u zrodu kadého nového roníku.
Radost, kterou zaíváme pi ochutnávání a vbru dosplch vín, se následnpenáí i na nae odbratele a jejich zákazníky.


Kromlásky k vínu v sobnosíme také touhu po komunita slubcelé naí zemi, a lidem v ní.Ano, víno je v naí DNA, ale lze vbec pemýšlet o vínu a nemyslet pitom na lidi, se ktermi ho budete pít? A není právspolenost a komunikace nco, co nám teprve umoní vychutnat si pohárek dobrého vína?

Vztah, ktermáme s naimi dodavateli a partnery je nco, na co můžeme bt právem hrdí.A co víc, peovat o tento vztah nás baví stejnjako nás baví víno.

My jako majitelé rodinné firmy si váíme naich kolegRenaty Neporové, Jany Jirekové, Petra Horáka a Tomáe Janulíka, nejen pro jejich profesionalitu, ale protoe jsou to lidé, které máme rádi kolem sebe.
Váíme si naich dodavatel, protoe jsou to skvlí lidé, kteí vytváejí skvlé produkty, které je radost dále propagovat.

Váíme si naich odbratela jejich zákazník, protoe v nás vkládají dvru.

 

Logo

Po vizuální stránce jsme chtěli změnu od zavedených vinařských identit, které jsou v současné době používány, a které zahrnují tradiční barvy a ikony s vinařskou tematikou. Zvolili jsme vlastní cestu a tak vzniklo logo, které reprezentuje nás, jako celek, a hodnoty ve které věříme. 

Jak se tedy v konkurenním prostedí odliit?

Vzali jsme tradiní vinaské barvy, modrou a ervenou, a posunuli je do netradiních odstíntmavmodré a růžové. Tato kontrastní a vrazná kombinace nám zajistí originalitu na trhu a pozornost oka.
Chtli jsme, aby logo obsahovalo vraznsymbol, kterbude fungovat také sám o sobjako brandovprvek. A tady konenpicházejí na adu ty dvslova, které si grafik poád dokola podtrhával pi naich spolench rozhovorech - Wine & People.

 

 

 

A tak vzniklo logo Víno Bellvery. Vypstovali jsme ho s láskou jako nai vlajkovou odrdu bhem léta 2022. Těšíme se, e uvede dalí etapu naí spolenosti smrem k jetkvalitnjím vínm a slubám, které pro vás chystáme.

Tm Bellvery 

 
Nové logo Víno Bellvery s.r.o.